Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

60 - lecie szkoły

Zobacz opis jubileuszu

 

Zobacz zdjęcia z jubileuszu 


          W okresie tym następują korzystne zmiany, zarówno gospodarcze, polityczne odprężenie na arenie międzynarodowej. Ma to ogromny na system nauczania. Przeprowadzona została reforma szkolnictwa, zmiany programów, podręczników, wprowadzono obowiązkowe nauczanie w zakresie 8 klas. Wymagało to wzmożonego wysiłku i zaangażowania nauczycieli i uczniów.

 

          W roku szkolnym 1964/65 odnowiono elewacje budynku. W szkole uczyło się 440 uczniów. Wzmożona została współpraca z rodzicami i z Domem Dziecka. Przy współpracy rodziców w czynie społecznym wykonano ogrodzenie drugiego budynku. W pracy dla środowiska szkoła zobowiązała się przepracować w czynie społecznym 1200 roboczo-godzin przy budowie boiska sportowego na placu Szembeka, na którym prowadzone były potem zajęcia sportowe. Została położona nowa instalacja elektryczna. Na podkreślenie i uznanie zasługuje męska drużyna harcerska, której opiekunem był kol. dh Jan Grobelny.

 

          W 1969 roku dzięki wydatnej pomocy władz miejskich, a szczególnie Ob. Kuleja oraz Inspektoratu Oœświaty, zainstalowano w szkole centralne ogrzewanie.

Nie małą aktywnoœć przejawiają istniejące w tym czasie na terenie szkoły organizacje. Mają bogate i długoletnie tradycje sięgające początków istnienia naszej szkoły. Do takich organizacji należą: Związek Harcerstwa Polskiego, zrzeszający znaczną większoœć uczniów. Jego opiekunem była kol. dh Hanna Krajewska. Harcerze brali udział w akcjach społeczno-politycznych jak: wybory do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Uczestniczyli czynnie we wszystkich uroczystoœciach szkolnych i państwowych. Wykorzystywali liczne prace społeczne pociągające swym przykładem pozostałą młodzież. Samorząd Uczniowski kieruje i koryguje pracami poszczególnych organizacji, służy pomocą w utrzymaniu porządku, czystoœci, uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych. Chór szkolny prowadzony kolejno przez kol. Wiesława Jedlińskiego, Witolda Budrewicza i Jana Grobelnego zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Dużymi sukcesami mógł poszczycić się SKS uzyskujący dla szkoły pokaźŸną iloœć wyróżnień i dyplomów prowadzony przez kol. Hannę Krajewska i kol. Annę Zielińską. Liga Ochrony Przyrody otaczała opieką zwierzęta i ptaki szczególnie zimą. Członkowie organizacji w 1968 roku zasadzili żywopłot wokół budynku szkolnego i nim się opiekowali. Członkowie kółka matematycznego prowadzonego przez kol. Stefanię Zwierz pięciokrotnie brali udział w wojewódzkiej olimpiadzie matematycznej z wynikiem pomyślnym. Na przełomie roku szkolnego 1968/69 Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Józefa Topora przyjął uchwałę nadania szkole imienia i ufundowanie sztandaru.

 

          W okresie od 1972 do 1974 roku funkcję dyrektora szkoły objęła kol. Gonowefa Milczarczyk. Snują się plany o modernizacji pomieszczeń. Szczególnie zaakcentowana zosta je praca szkoły pod kątem nadania placówce imienia, gdyż 18 marca 1972r. podpisano akt współpracy szkoły z wojskiem. W placówce przeprowadzono generalny remont. Szare podłogi pokryto płytkami PCW. Nowe zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na estetykę pomieszczeń i gromadzenie cennych pomocy naukowych w funkcjonalnych szafach.   Aby podnieść efektywność nauczania staraniami Inspektoratu Oświaty zmiejszono rejon szkoły, przenosząc dzieci z Domu Dziecka Nr l do szkół Nr l i Nr 5. Liczba uczniów w naszej placówce liczyła w tym czasie 245, a liczba oddziałów 9. Zachodzące zmiany pozwoliły w większym stopniu na stosowanie nowoczesnych metod nauczania. Zapał i zaangażowanie kol. dyrektor G. Milczarczyk udzielił się innym nauczycielkom, które wiele wolnego czasu poświęciły szkole. Zaistniałe zmiany znalazły uznanie u władz zwierzchnich jak: Inspektoratu Oœwiaty, Komitetu Powiatowego PZPR. Instancje te przyszły szkole z pomocą, tak w organizowaniu remontu, jak i zdobywaniu koniecznych na ten cel funduszy. Na szczególne podkreślenie w realizacji przygotowań do nadania szkole imienia zasługiwał udział przedstawicieli LWP, a głównie ob. ppk Mirosława Wojdaka i Romana Siudy, których osobiste zaangażowanie pomogło w rozwiązywaniu szeregu trudnych problemów organizacyjnych i technicznych.

 

Z ogromną pomocą przyszły szkole zakłady opiekuńcze jak: Budowlana Spółdziałnia Pracy "Fundament". Pracownicy tego zakładu rezygnując nieraz z wypoczynku wykonali liczne prace na rzecz szkoły. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje Ob. Zygmunt Bukalski, który swym ogromnym zaangażowaniem pociągnął innych pracowników.

Nie pozostał w tyle również drugi zakład opiekuńczy PGR-Wielbark, który dostarczył szkole potrzebny sprzęt, œśrodki lokomocji i fachowców. Jednak ogromny nawał prac społecznych nie mógł być wykonany bez wielkiego zaangażowania rodziców. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wraz z jego prezydium oraz przewodniczącym Ob. Józefem Toporem mobilizowali do pracy społecznej ogromną większoœć rodziców przy budowie ogrodzenia, budowie boiska szkolnego i odnowieniu budynku szkolnego. W pracach dzielnie pomagali uczniowie naszej szkoły.

 

12 października 1973 roku w dzień ówczesnego Święta Ludowego Wojska Polskiego szkoła nasza uwieńczona została nadaniem imienia 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków".

Szkole przekazany został również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Była to niecodzienna i jakże wzruszająca uroczystość.

          Od 1974 do 1984 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła kol. Urszula Rakoczy. Był to okres wzmożonej pracy szkolnej w realizowaniu dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalnoœci placówki. Do prac na rzecz szkoły czynnie włączył się Komitet Rodzicielski z przewodniczącym na czele Ob.Janea Pietrasen.

 

          Lata od 1984 do 1990 roku powierzone zostały dyrektor Mariannie Wadowskiej. W dalszym ciągu rozwija się życie szkoły. Działają koła zainteresowań, prężnie kwitnie działalnoœć sportowa, a w szczególnoœci badminton pod ręką kol. Waldemara Mietiańca.

 

          Z dniem 03 wrzeœśnia 1990 roku funkcję dyrektora szkoły objęła kol. Stanisława Kowalska. Z chwilą przejęcia stanowiska nowa pani dyrektor stworzyła w naszej szkole miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę wœród nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a w szczególnoœci poœśród dzieci i młodzieży.

 

Tak jest też do chwili obecnej, kiedy to od 1999 roku na stanowisku dyrektora szkoły pozostała kol. Beata Kacprowicz - wyłoniona z naszego grona pedagogicznego. Obecnie pracuje 25 nauczycieli, uczy się 256 uczniów w 13 oddziałach. Na terenie szkoły działają koła zainteresowań i sportowe. W placówce jest dwuzmianowoœć nauczania. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:00, a kończą o 17:55.           "Szkoła czyni starania, aby stan ich obiektów, pomieszczeń i wyposażenia był unowocześniany i modernizowany".

 

          Najdłużej pracującymi nauczycielami naszej szkoły były panie: Genowefa MILCZARCZYK, Stefania ZWIERZ, Lidwina TOPÓR, Hanna KRAJEWSKA i Elżbieta BARĆ,

a obnecnie są: Waldemar MIETIANIEC, Halina ŻYWIECKA, Zofia WOŹNIAK, Elżbieta KRAWCZYK.

 

          To już 60 lat - lat dobrych, ale i niekiedy trudnych, szczególnie ostatnio, bo kryzys ekonomiczny dotknął także i oœświatę. Jednakże pełni optymizmu wkraczamy w nowe 60-lecie.

 

 

                                                                                                         Halina Żywiecka


 

"Jeœśli masz szacunek dla swej pracy
ona odpłaci tym samym"

 

Pani mgr Genowefa Milczarczyk przepracowała w...