Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

 

Drodzy Rodzice

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” realizowany jest od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Dzięki temu uczniowie na zajęciach czują się swobodniej niż w grupie koedukacyjnej. Celem jest ułatwienie młodzieży wędrowanie ku dorosłości poprzez pomoc młodemu człowiekowi w jego rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym.

Na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka, ale także tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre, a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości uczniów.

 

Podstawa prawna

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1). W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia.

 

 Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3).

 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

 

I. Rodzina.

II. Dojrzewanie.

III. Seksualność człowieka.

IV. Życie jako fundamentalna wartość.

V. Płodność.

VI. Postawy.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie

wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

VII.Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Rezygnacja z zajęć WDŻ

Utworzono dnia 02.09.2020, 13:07

Tematyka zajęć WDŻ

Utworzono dnia 02.09.2020, 13:08